04-09-2022

Dosrius analitza la viabilitat d’una biblioteca municipal

L'objecte del treball consisteix en una anàlisi inicial que permeti dissenyar diferents escenaris

Dosrius va experimentar un important creixement demogràfic en la primera dècada del SXXI, tot assolint una població al voltant dels 5.000 habitants de manera força estable. D’altra banda, la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, estableix la obligatorietat de l’existència d’una biblioteca pública en tots els municipis de més de 5.000 habitants.
 
En conseqüència, l’Ajuntament de Dosrius ha estudiat, al llarg dels anys, la conveniència de disposar d’aquest equipament. En aquest sentit, ja des de l’any 2004 s’han realitzat diversos dimensionaments de la superfície això com projectes arquitectònics d’acord amb els paràmetres que estableix la legislació i, més concretament, el Mapa de Lectura Pública de Catalunya.
 
D’altra banda, l’ajuntament va adquirir l’antiga Fàbrica de la Tortuga (ubicada a la urbanització de Canyamars) amb la voluntat de donar-li uns usos culturals i, també, poder-hi encabir la futura biblioteca.
 
Tot i això, el dimensionament pressupostari que es deriva, tant de la inversió com del manteniment d’aquest equipament, fa necessari valorar la idoneïtat d’aquesta decisió. El motiu principal és que, per sobre de tot, cal garantir l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del consistori tal i com determina la llei.
 
Per aquest motiu, l’objecte del treball consisteix en una anàlisi inicial que permeti dissenyar diferents escenaris que, al cap i a la fi, aportin evidència sobre com afectaria la inversió d’aquest equipament al municipi.

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.