30-01-2018

Els mercats i fires: impulsors del desenvolupament econòmic local

L'activitat firal i els mercats setmanals com a propulsors de l'economia local dels municipis

Les fires i mercats municipals tenen un component ancestral, han estat part de la nostra realitat diària des de fa segles. Generen trobades entre les persones, promouen relacions comercials. Són un important propulsor del desenvolupament econòmic local i dinamitzen els municipis i les comarques.

Però també cal destacar que són institucions del teixit humà i social de les poblacions, creen territori i articulen xarxes. Als mercats locals es desenvolupen relacions, hàbits i costums que tenen impacte en el patrimoni cultural i social. En definitiva, són un reflex de la societat en la qual té lloc.

Los orígens de mercats i fires artesanls

Sembla ser que no hi ha acord unànime sobre l'inici dels mercat i fires, hi ha teories que assenyalen l'edat antiga a Egipte, unes altres incideixen en l'Imperi Romano… Ens trobem amb diferents punts de vista i interpretacions.

Si que podem apuntar que al llarg de l'Edat Mitjana s'estableixen de manera general aquests espais de compra i venda, coincidint amb el desenvolupament de moltes poblacions i ciutats. Es va ser creant una xarxa comercial, més densa en els nuclis urbans i amb punts més dispersos a les àrees més rurals.

Desarrollo económico local gracias a mercados y ferias

A town in the Middle Ages. Michael Godfrey. © Look and Learn

La creació de fires i mercats era espontània al llarg del territori, però per part de les autoritats es va començar a limitar-los i organitzar-los, sobretot en determinats nuclis de població. La legislació i regulació per part d'ajuntaments i governs ha anat evolucionant amb ells.

En aquesta època, mercats i fires artesanals es vivien com una festivitat, com una manera de relacionar-se socialment. Era una ocasió per divertir-se, intercanviar informació i coneixements i, evidentment, vendre mercaderies. A poc a poc, van ser adquirint un caràcter predominantment mercantil.

Van començar sent l'única manera de comercialitzar els productes per part d'agricultors i ramaders. I a mesura que es va ser diversificant l'oferta, es van afegir altres venedors i productors, la qual cosa va fer que molts mercats i fires adquirissin una considerable dimensió.

El moment històric també ha influenciat en la seva evolució, els canvis econòmics i socials han marcat l'activitat comercial en fires i mercats. El que s'ha traduït en una gran capacitat d'innovació i adaptació al moment actual. Per exemple, la revolució industrial va significar un impuls important, sent el segle XX el moment de definitiva consolidació.

Desarrollo económico local gracias a mercados y ferias

Al moment actual hi ha un renéixer de fires i mercats a l'aire lliure, són entesos com a eines comercials a tot el món. Això aniria lligat a les noves tendències de compra que s'han observat en els últims anys, que apunten cap al respecte al medi ambient, la proximitat i km 0 i la identitat de territori. El fet de valorar més aquests factors porta al consumidor a buscar noves vies per adquirir els productes i serveis desitjats, entre elles guanyen força les fires i els mercats.

La venda ambulant no sedentària

Els intercanvis comercials que es duen a terme en fires i mercats es denomina venda ambulant no sedentària i reuneix certes característiques:

  • es duu a terme un ús de la via pública per a la col·locació dels llocs a l'aire lliure
  • són instal·lacions temporals, que es caracteritzen per la seva curta durada
  • hi ha una sèrie de normatives que les regeixen i que s'han de complir
  • acullen modalitats de venda diferents
  • es comercialitza una àmplia varietat de productes: alimentaris, no alimentaris, tradicionals, artesanals, de producció industrial….
  • de vegades es fan coincidir amb festivitats locals, esdeveniments públics o cultura

Beneficis pel desenvolupament econòmic local

Les conseqüències de l'activitat que generen fires i mercats locals impacten de manera significativa tant directa com indirectament a nivell econòmic local. Els mercats i fires actuen com a poderosos imants d'atracció d'afluència de persones al barri o municipi, la qual cosa contribueix al fet que la xarxa comercial paral·lela al mercat o fira pot beneficiar-se. Es complementen mútuament: mercats i fires locals juntament amb els comerços de l'àrea d'influència.

ferias mercados

Part important dels usuaris dels mercats locals realitzen també compres en els negocis de l'entorn del mercat, en molts casos igualant-se la despesa que fan en l'un i l'altre.

També a nivell de turistes i visitants són un poderós atractiu, ja que generen un flux de visites en els dies que se celebren. Un clar exemple d'això són els mercats medievals o les fires especialitzades en bestiar, que atreuen a persones per passar el dia en el municipi on se celebren, la qual cosa comporta una despesa complementària en serveis de restauració i negocis de la zona.

Són generadors d'ocupació, ja que en celebrar-se es fa necessari cobrir certs llocs de treball, tant a nivell de comerciants, com a nivell organitzatiu. I aquesta demanda d'ocupació pot afavorir directament als habitants de la mateixa població i rodalies.

L'impacte directe en els consumidors es tradueix en una àmplia oferta de productes d'elevada qualitat, que en molts casos es poden adquirir directament al productor, sense intermediaris. El que en molts usuaris genera confiança i els suposa un plus a l'hora de dur a terme la compra.

En l'altra cara de la moneda, els productors poden vendre directament el seu producte, transmetre les seves propietats de la millor manera, reforçant el valor del producte local i de proximitat. També els genera uns ingressos més directes perquè poden prescindir del distribuïdor.

ferias mercados km0

A nivell de medi ambient es genera també una petjada, en aquest cas favorable, ja que es redueixen els costos ambientals i s'obté un estalvi energètic, sobretot en el relacionat amb els costos del transport i l'envasament. Per tant podem qualificar de beneficiós l'efecte sobre el canvi climàtic de mercats i fires artesanals.

Quant als fluxos que es creen entre venedors/productors i compradors es veuen enfortides. S'estrenyen les relacions entre ells ja que hi ha un transvasament de coneixement que permet a l'usuari entendre i conèixer millor el producte, la qual cosa pot desembocar en canvis d'hàbits i conducta a l'hora de consumir. Per tant, el territori es veu afavorit a aquest nivell, generant tot un valor afegit.

No hi ha país en el qual no se celebrin de manera periòdica aquesta reunió entre comerciants i compradors. El comerç, motor permanent del progrés econòmic s'ha beneficiat a ho *lardo dels segles amb aquesta activitat firal. Es pot qualificar de vital per a un territori el bon estat de salut de les fires i mercats que se celebren de manera local.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.