21-02-2020

Gavà estudia la digitalització del seu comerç

El grau d'adopció de les TIC i el consum mitjançant el comerç electrònic són part important de l'anàlisi

L'ajuntament de Gavà ha inicat un estudi per conèixer la incidència que té internet i el comerç electrònic en el seu teixit comercial.

Aquest estudi consisteix en l'anàlisi del grau de maduresa digital del comerç però també, en conèixer els hàbits de compra online de la ciutadania per, a continuació, determinar l'afectació que té en termes d'impacte econòmic i de mobilitat.

Es tracta, doncs, d'una investigació que pretén dimensionar el volum de transaccions que es generen a internet i disposar d'un conjunt de dades i indicadors que permetin la presa de decisions al consistori.

Inici del treball de camp

El treball de camp consisteix en enquestes que es fan des del punt de vista de l'oferta i de la demanda.

Per una banda, s'estan realitzant enquestes telefòniques a una mostra de 400 individus que aportaran informació en relació als seus hàbits de consum mitjançant el comerç electrònic. Els resultats s'extrapolaran degudament per tenir una composició concordant amb els estrats d'edat.

Per altra banda, s'estan realitzant  enquestes, telefòniques i presencials, al teixit comercial i de serveis de la ciutat. Els qüestionaris permetran obtenir informació degudament segmentada per subsectors però, també, en relació a l'edat dels propietaris dels negocis. Així es podrà fer una diagnosi precisa i acurada en funció de les particularitats de les persones al capdavant dels negocis.

D'aquesta manera es disposarà d'una mostra molt sòlida, tant de l'oferta com de la demanda. Atès que J3B3 disposa d'un històric d'estudis d'adopció d'ecommerce al sector comerç de Catalunya, ens trobem amb disposició de determinar que la probabilitat d'encert-error és de p=0,2 i q=0,8. Amb aquesta variable es minimitzarà, en conseqüència, el marge d'error per aquest treball.

Propers passos

Tan bon punt es disposi del buidatge de les dues enquestes es procedirà a fer l'explotació estadística. En aquest sentit, la metodologia que s'emprarà serà la d'anàlisi estadístic univariant, bivariant i, també, mitjançant mètodes multivariants.

Seguidament, es discutiran els resultats amb el cos tècnic de l'ajuntament per tal d'obtenir d'una fotografia acurada de la realitat del comerç eletrònic i de com afecta als establiments comercials i de serveis del municipi.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.