02-10-2020

Impacte del Coronavirus al comerç català: resultats de la desena onada d’enquestes

Resultats de la desena onada d’enquestes (del 1 al 26 de setembre)

L’obertura gradual i generalitzada viscuda a partir del mes de juny comença a desvetllar indicadors que demostren que la recuperació del món del comerç està sent diferent en funció del tipus d’activitat.

En aquest sentit, l’informe que teniu a les mans explicarà com el sector serveis i de restauració han estat més perjudicats que les activitats de comerç, pròpiament dites.

Tanmateix, es posarà de manifest com aquestes empreses de comerç han tingut davallades més severes en els municipis considerats turístics. En canvi, el sector serveis ha tingut una baixada de vendes generalitzada, independentment de la seva ubicació.

A continuació, s’analitzarà les estratègies que s’han implementat per tal d’afrontar el nou context COVID. Finalment, es posarà l’accent amb la propera campanya de Nadal; una època de l’any que preocupa especialment al sector atès que és un dels períodes de màxima venda per una part.

Disseny mostral

La tècnica de mostreig probabilístic emprada és l’aleatòria simple. L’estudi s’ha realitzat a partir de dades obtingudes mitjançant enquestes realitzades online (sistema CAWI) a empreses amb activitat de venda al detall i de serveis ubicades en territori català i amb establiment de venda al públic a peu de carrer.

El nombre d’enquestes realitzades fou de n=224, de les que se n’han descartat 30 ja que, o bé no complien els requisits per formar part de la mostra o bé, van respondre l’enquesta per duplicat. 

Per tant, s’ha dut a terme una tasca de validació de totes les respostes de manera individual amb el fi que les dades obtingudes aportin informació fiable.

Amb tot, la mostra definitiva de la present onada és de n=194 que, per una població indefinida, un nivell de confiança del 95% i una probabilitat d’encerterror (p=q=50%) suposa un marge d’error del ±7,0%.

Notícies Covid

Els sectors que han format part de la mostra són els següents:

disseny mostral desena onada

Aspectes metodològics

Aquesta onada ha emprat les següents metodologies d’anàlisi estadístic:

En relació al contrastos d’hipòtesis paramètriques s’han emprat les següents tècniques estadístiques per l’anàlisi de les dades:

 • Contrast de mitjanes
 • Mètode ANOVA

Pel que fa al contrast de mitjanes, aquest mètode s’ha aplicat per estudiar:

 • Si la mitjana de vendes dels establiments considerats comerç difereix de la mitjana de vendes del sector serveis.

El mètode ANOVA s’ha dut a terme per comprovar:

 • Si hi ha diferències significatives entre la variació de vendes del sector comerç i serveis en municipis considerats turístics i els considerats no turístics.

En relació a l’anàlisi multivariant mitjançant regressió lineal s’ha estudiat si existeix una correlació entre les següents variables:

 • Variació de facturació
 • Estat d’ànim del comerç

Resultats

Les vendes del trimestre (juny, juliol i agost) són un 23% inferiors en comparació amb l’any anterior

En termes globals, la xifra de negoci del comerç de proximitat de Catalunya ha caigut el 23% respecte el mateix període que l’any anterior.

Gràfic 1: Evolució trimestral de les vendes (2020). Comparativa amb el mateix període que l’any anterior. 

Gràfic 1 evolució trimestral de vendes

La davallada de vendes del sector serveis i restauració és més pronunciada que la de les activitats de comerç

Les empreses de serveis i les activitats de restauració han experimentat una disminució de vendes (-35%) molt més accentuada en comparació amb el sector comerç (-16%).

Gràfic 2. Comparativa de vendes en funció de tipus d’activitat. 

davallada de vendes

Encara que tots els subsectors han mostrat una evolució favorable respecte el trimestre anterior (març, abril, maig), cap d’ells ha assolit valors positius.

Gràfic 3. Evolució de vendes sectorial. 

evolució de les vendes

Dels sectors analitzats destaca:

 • Una recuperació molt notable d’equipament de la llar (-3%) i d’alimentació (-12%). Aquesta tendència es va començar a notar en les diferents fases de desescalada i s’ha mantingut en els mesos posteriors.

 • Una recuperació del sector d’equipament de la llar que assoleix nivells pràcticament semblants a l’any anterior.

 • Dificultats del sector de la moda i complements (-25%) i del comerç d’oci i cultura (-23%) per recuperar nivells de facturació anteriors a la crisi COVID. Ambdós sectors han estat dels més perjudicats en la represa econòmica.

 • La restauració (-39%) i els serveis a les persones (-37%) són sectors notablement afectats per la crisi COVID. Durant el període de juny a agost, molts d’aquests ha tingut dificultats per remuntar les vendes.

Diferències en municipis turístics

Taula 1. Variació trimestral de vendes en funció de si el municipi és considerat turístic.

Variació trimestral de vendes

 

Les empreses es mantenen prudents davant la incertesa del futur immediat

Tot i mostrar-se visiblement més confiats que el trimestre anterior encara hi ha una proporció elevada d’empreses que veuen el futur amb preocupació i pessimisme (veure taula 2).

Gràfic 4. Estat d’ànim del sector comerç. (juny, juliol agost)

estat ànim del comerç

Taula 2. Evolució estat d’ànim del sector comerç.

estat ànim comerç

En poc temps, el sector comerç ha fet molts canvis per adaptar-se al nou context

Cinc mesos després, s’ha cregut oportú analitzar si la intencionalitat del moment s’ha arribat a materialitzar (veure gràfic 5 i taula 3) tot observant que el sector ha fet un esforç per adaptar-se, en poc temps, a les exigències del moment.

Gràfic 5. Materialització d’accions juny-agost 2020.

Taula 2. Comparació entre la intenció i la materialització d’accions

D’entre les principals conclusions destaca:

 • La necessitat del moment ha obligat a les empreses a redefinir noves accions per tal de mantenir la seva competitivitat en un context COVID.

 • Qui més qui menys, ha implementat nous mecanismes per adaptar-se millor a l’escenari COVID. 

 • La modificació horària és un dels canvis més visibles originats per la crisi.

 • El màrqueting online s’impulsa més del que estava previst com a instrument de comunicació i publicitat.

 • El servei a domicili ha estat adoptat pel comerç més del que s’esperavainicialment.

 • En cinc mesos, un 13,4% d’empreses que fins el moment no tenien una plataforma d’ecommerce, han optat per disposar d’aquest canal de venda electrònic.

 • L’estratègia d’ampliar els canals de distribució ha estat la preferida pel comerç.

La campanya de Nadal: les empreses estudien diferents estratègies

El col·lectiu de comerç i serveis coincideix, de manera unànime, que la propera campanya de Nadal serà pitjor que la de l’any passat.

El sector preveu un seguit d’estratègies per tal de propiciar que sigui una campanya el més eficaç possible.

 • Intensificació del màrqueting online; per tant, una major presència de comunicacions i promocions a través de les xarxes. En aquest sentit, un de cada dos establiments manifesta que impulsarà la seva acció online.

 • Una part important del sector (45%) considera que les accions de dinamització a nivell de municipi poden contribuir a que la campanya de Nadal sigui més eficaç.

 • El 35% del sector preveu comprar menys estoc per tal d’afrontar la campanya.

 • Prop del 30% del sector optarà per fer més promocions del que és habitual.

 • Un de cada quatre establiments (25%) considera que, enguany començarà la campanya de Nadal abans del que és habitual.

 • El 10% invertirà en un ecommerce per complementar les vendes de la botiga física.

Annexes

Estat d'ànim

Gràfic A1. Estat d’ànim del sector alimentació (juny, juliol, agost)

Taula 4. Evolució estat d’ànim del sector alimentació

Gràfic A2. Estat d’ànim del sector quotidià no alimentari (juny, juliol, agost)

 

Taula 5. Evolució estat d’ànim del sector quotidià no alimentari

Gràfic A3. Estat d’ànim del sector moda i complements (juny, juliol, agost)

Taula 6. Evolució estat d’ànim del sector moda i complements

Gràfic A4. Estat d’ànim del sector equipament de la llar (juny, juliol, agost)

Taula 7. Evolució estat d’ànim del sector equipament de la llar

Gràfic A5. Estat d’ànim del sector d’oci i cultura (juny, juliol, agost)

Taula 8. Evolució estat d’ànim del sector oci i cultura

Gràfic A6. Estat d’ànim de serveis a les persones (juny, juliol, agost)

Taula 9. Evolució estat d’ànim del sector serveis a les persones

Gràfic A7. Estat d’ànim restauració (juny, juliol, agost)

Taula 10. Evolució estat d’ànim del sector restauració

Gràfic A8. Estat d’ànim d’altres sectors (juny, juliol, agost)

 

Taula 11. Evolució estat d’ànim d’altres sectors

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.