20-04-2020

Impacte del Coronavirus al comerç català: resultats de la sisena onada d’enquestes

Resultats de la sisena onada d’enquestes (del 13 al 19 d’abril)

Un microbi ha provocat una col·lisió de l’oferta i demanda a escala planetària sense precedents. El dia de demà és, ara mateix, una gran incertesa plena d’interrogants i, aquest fet, preocupa i inquieta, entre d’altres, el comerç urbà. 

El fet de desconèixer la data en què els establiments podran tornar a obrir les portes, és un element que desconcerta al sector. L’ombra del dubte s’alimenta encara més amb la previsió d’haver d’incorporar obligatòriament protocols d’actuació que, molt probablement, afectaran els hàbits de compra d’una clientela que, per si no fos poc, està veient minorada la seva renda per càpita. 

Malgrat la incertesa del futur immediat i un estat d’ànim de molta preocupació, el 70% del sector està pensant en quines estratègies haurà d’emprar per poder continuar essent competitius en un entorn atemorit i amb una demanda a la baixa.  

En aquest sentit, l’informe que teniu a les mans desvetlla com el servei a domicili és una opció que contempla el 30% de les empreses encara que comporta costos logístics i, en conseqüència,  afecten als marges d’explotació. Si es té en compte que la rotació també anirà a la baixa, el lector d’aquestes línies deduirà que la pèrdua de rendibilitat pot ser substancial si els ingressos originats del servei de logística capil·lar són inferiors als costos que se’n deriven. 

Per tot plegat, el sector fa palès com el click and collect és una opció que cal tenir en compte per tal de reduir costos. Una setmana més, us facilitem les nostres reflexions per tal que en feu l’ús més apropiat.

Disseny mostral

La tècnica de mostreig probabilístic emprada és l’aleatòria simple.El nombre d’enquestes realitzades fou de n=329, de les que se n’han descartat 19 ja que, o bé no complien els requisits per formar part de la mostra o bé, van respondre l’enquesta per duplicat. 

Sectors de comerç Mostra de la 6 onada

Aspectes metodológics

S’han emprat els següents mètodes estadístics per a l’anàlisi de les dades.

 • Anàlisi dimensional (factorial i de components principals).
 • Mètode de regressió lineal.

En relació a l’anàlisi factorial, aquest mètode s’ha emprat tant fent-ne una rotació Varimax com, també, sense fer-ne rotació. La finalitat d’aquest mètode ha estat poder agrupar variables en dos components principals.

D’aquesta manera, s’ha obtingut el pes de les diferents variables:

 • A1R. Estat d’ànim
 • P212. Variació de vendes
 • P3. Afectació dels protocols d’higiene en els hàbits de compra
 • P4. Afectació en la demanda
 • P5. Noves oportunitats arran de la crisi
 • P6. Afectació de la renda per càpita
 • P7. Incertesa del futur
 • P11. Inversió a realitzar en el servei a domicili
 • P12. Costos logístics associats en el servei a domicili
 • P13. Ecommerce com a element facilitador de comandes i gestions
 • P14. Click and collect com a element optimitzador de costos

Resultats

Previsió del dia de demà: Menys vendes i noves orientacions de negoci

 El sector comerç té incertesa del futur immediat i percep que haurà d’adaptar-se a un seguit de condicionants que afectaran la demanda a la baixa:

 • Protocols d’higiene i sanitaris obligatoris 
 • Rendes per càpita inferiors que abans de la crisi de la COVID-19

Gràcif 1: Previsió del dia de demà

Resultats 1 de la 6 onada Impacte coronavirus

Com bé es va apuntar en l’informe de l’anterior onada (cinquena) una part dels establiments té previst d’ampliar els canals de distribució i, per tant, orientaran el negoci per adaptar-se al nou escenari que vindrà. Aquella hipòtesi va prendre molta força i, en aquest nova onada s’ha volgut aprofundir en aquest aspecte tot arribant a la conclusió que:

 • El 30% dels establiments estan estudiant obrir nous canals de distribució
 • El 21% dels establiments tractarà d’optimitzar costos i despeses
 • El 19% diversificarà la seva gamma de productes i serveis per poder, o bé ampliar el seu públic objectiu, o bé, aportar un major valor afegit
 • El 30% no durà a terme cap canvi en el seu model de negoci

Gràfic 2: Orientació del negoci el dia de demà

Resultats 2 Sisena onada Impacte Covid19

El click and collect esdevé una alternativa molt ben valorada per tal d’optimitzar costos logístics

Els resultats de l’anàlisi porten a les següents conclusions:

 • 30% del comerç urbà està pensant en obrir nous canals el dia de demà ja que detecta una oportunitat de garantir vendes mitjançant el servei a domicili en un context d’incertesa i de demanda a la baixa (veure gràfic 2).
 • L’oportunitat de vendre a domicili  fa que sigui assumible  haver d’afrontar una inversió i costos logístics associats.
 • Les plataformes de comerç electrònic faciliten la venda i la gestió de comandes (veure gràfic 3).
 • Una bona part de les empreses que estudien obrir nous canals de distribució consideren que els punts de recollida contribuiran a minimitzar costos logístics. Per tant, els punts de click and collect esdevenen un instrument a explorar per tal d’optimitzar les despeses associades a la distribució capil·lar (veure gràfic 4).

Gràfic 3: Elements que condicionen l'oportunitat de distribució capil·lar

3 resultats 6 onada impacte coronavirus

 

Gràfic 4: Disposar de punts de recollida de les comandes pot contribuir a optimitzar costos

4 resultats 6 onada

Llegenda:

1: Gens d’acord
5: Molt d’acord

Per tot plegat, es proposa que l’administració local estimuli la ubicació de diferents punts de recollida en els seus municipis. Els punts de click and collect poden suposar un avantatge en varis aspectes:

 • Optimització de costos logístics pel comerç. Per tant, es pot contribuir de manera indirecta a disminuir despeses variables d’explotació.
 • Millora de l’afluència de públic en els carrers. Una de les principals problemàtiques el dia de demà serà contribuir a que hi hagi certa afluència de públic en els carrers, degut a les restriccions i als protocols d’higiene.
 • Contribució a la creació d’ocupació ja que un punt click and collect requereix de recursos humans que ho gestionin i ho coordinin.
 • En municipis d’alta densitat d’habitants, pot suposar una mesura amb un impacte ambiental positiu. Es suggereix que siguin locals buits o (equipaments municipals) amb condicions per oferir un servei d’aquestes característiques.  
 • En municipis de baixa densitat d’habitants (i baixa densitat comercial), es pot valorar d’aplicar una fórmula alternativa - punts de recollida itinerants, punts de distribució col·lectius mòbils-.

El descens de l’estat d’ànim depèn, entre d’altres, de la incertesa del futur

L’estat anímic del comerç va a pitjor a mida que passen les setmanes i a mida que creix la incertesa del futur immediat. 

Gràfic 5: Barómetre d'estat d'ànim del sector del comerç

5 resultats 6 onada impacte coronavirus

Taula 1: Evolució d'estat d'ànim del sector comerç

6 resultats 6 onada impacte covid19

En aquesta onada d’enquestes s’ha volgut continuar investigant en aquells elements que influeixen en l’estat d’ànim.  Aquests són:

 • Protocols d’higiene i sanitat que afectaran els hàbits de compra (veure gràfic 6)
 • Visualització de poques oportunitats pel dia de demà (veure gràfic 7)
 • Futur molt incert (veure gràfic 8)

Gràfic 6: Com afectarà els protocols d'higiene als hàbits de compra

7 resultats de la 6 onada impacte coronavirus

Llegenda:

1: No afectaran gens
5: Afectaran molt

Gràfic 7: Previsió d'oportunitats en el futur

8 resultats sisena onada

Llegenda:

1: Cap oportunitat
5: Moltes oportunitats

Gràfic 8: Incertesa que depara el futur

9 resultats sisena onada Coronavirus

Llegenda:

1: Gens d’incertesa
5: Molta incertesa

 

 

 

 

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.