30-09-2020

Lliurem els indicadors de gestió i avaluació a la Diputació de Girona

Els projectes singulars de la demarcació de Girona ja compten amb un quadre de comandament

A finals de mes hem lliurat els “Indicadors de gestió i avaluació” encarregats pel Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona.

Finalitat del projecte

El treball encarregat ha consistit en la confecció d’un seguit d’indicadors que permetin determinar el grau d’eficàcia de les subvencions de Projectes Singulars que, anualment, s’atorguen als municipis de la demarcació de Girona.

Aquestes subvencions tenen l’objectiu d’impulsar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació de continuïtat i possibilitat de ser transferits a altres llocs de la demarcació

A tal efecte, s’ha emprat la metodologia consistent en l’elaboració d’un quadre de comandament integral. En conseqüència, s’han dissenyat un total de quinze indicadors sintètics.

indicadors de gestió quadre de comandament integral

Obtenció de variables

Per a la confecció dels indicadors també s’ha dut a terme un treball de recopilació de variables; concretament de trenta nou.

Aquestes s’han obtingut a partir de fonts d’informació secundàries i, també, a partir de fonts primàries. En aquest sentit, es va elaborar un treball de camp per disposar de certes dades, així com un seguiment per tal de validar-les.

Per què serviran els indicadors?

El quadre de comandament resultant tindrà diferents usos.

  • Permeten avaluar quines subvencions atorgades han estat més efectives i han contribuït a la millora socioeconòmica del territori.
  • De cara a futures convocatòries, permetrà fer algunes correccions en alguns criteris tant de sol·licitud com de justificacions.
  • S’han fet un seguit de propostes de millora per tal d’estimular que els projectes siguin més innovadors, singulars i transferibles.
  • Ha permès analitzar la trajectòria de les diferents convocatòries i entendre el comportament dels projectes que es duen a terme a nivell territorial.
  • S’han detectat aquells projectes més innovadors en el territori i s’han determinat els elements que ho han propiciat.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.