19-10-2021

Mataró treballa per millorar l'atractivitat de la zona centre

Es realitza un projecte per incrementar l'impacte econòmic dels visitants

L'Ajuntament de Mataró disposa d'un Pla d'actuació per a l'ocupació de locals buits a la zona centre. Una de les conclusions a les que va arribar el pla va ser que, per tal de persuadir a empreses del sector comerç a obrir negocis en els carrers del nucli antic, calia incrementar incrementar el nombre de visitants. En conseqüència, s'augmentaria el numerador que configura l'índex de captura; un indicador molt emprat pel sector retail.


Una de les accions resultants de estudi de locals buits va ser el de crear esdeveniments a l'aire lliure que siguin d'interès per la ciutadania i creiin atractivitat local i comarcal, doncs cal aprofitar l'efecte de capitalitat comarcal de Mataró.

Per aquest motiu, duem a terme un estudi de mercat exhaustiu per identificar diferents segments de població en un radi d'influència determinat.

Aquests grups seran degudament categoritzats i analitzats segons els seus hàbits de vida i de consum. D'aquesta manera, es confeccionarà un plantejament de possibles actuacions a dur a terme a l'aire lliure que siguin singulars, diferencials i amb capacitat de generar trànsit de visitants que, sobretot, impliqui un impacte directe vers l'economia local.


Finalment, es durà a terme un estudi de viabilitat de cadascuna de les noves accions proposades per tal de valorar-ne la idoneïtat i determinar la relació cost-benefici d'implementar-les.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.