21-03-2019

Nou estudi sobre l’adopció de l’ecommerce en les pimes de comerç 2019

Només el 5% de les pimes de comerç són proveïdores d’un marketplace

Les empreses de comerç catalanes estan fent una transició digital a dues velocitats. Segons l’estudi Ecommerce al sector comerç de Catalunya: grau d’adopció i factors motivacionals, realitzat per la consultora J3B3 Economics, el 24% del negocis de venda al detall disposen d’una plataforma de venda electrònica tot i que, només, el 5% manifesta tenir presència en algun Marketplace.

L'estudi assenyala que les empreses que inverteixen en una plataforma de venda electrònica són aquelles que tenen una forta pressió externa i, per aquest motiu, dins la seva estratègia, inclouen les xarxes socials, i la contractació d’un community manager, com una oportunitat d’eixamplar el mercat. 

estudi ecommerce 2019 J3B3

 

A més, l'anàlisi ha posat de manifest que aquells negocis que tenen una plataforma d’ecommerce, el 10% de la seva xifra de negocis prové d’aquest canal. A banda, s’ha descartat que la decisió e distribuir electrònicament estigui associat a la mida de l’empresa. Per tant, les pimes que inverteixen en un espai de venda en línia ho fan perquè detecten una oportunitat de creixement i de millora de relacions amb la seva clientela. 

En conseqüència, aquelles empreses amb voluntat d’eixamplar el seu mercat opten per contractar un community manager atès que la gestió de les xarxes socials és un aspecte estratègic de la comunicació que cal ser treballat de manera professionalitzada.

Amb tot, aquelles empreses que opten per prescindir de vendre per internet (el 76%) argumenten que, per una banda, el seu mercat no els hi demana i, a més, requereix d’una elevada dedicació de recursos amb baix retorn en termes de rendibilitat. 

Consulta més informació sobre l'estudi aquí.

 

compres online marketplace estudi ecommerce 2019

 

Metodologia de l'estudi

L’estudi s’ha realitzat a partir de dades obtingudes mitjançant entrevistes telefòniques (sistema CATI) i es complementa amb enquestes obtingudes mitjançant formulari web (sistema CAWI).

L’enquesta telefònica es dissenya a partir d’una cerca a la base de dades SABI, en què s’extreuen les dades d’aquelles micro, petites i mitjanes empreses  ubicades en territori català, amb activitats de venda al detall excepte carburants. Per tant, els CNAE 2009-47 (només codis primaris) emprats són els següents: 

El nombre d’enquestes realitzades fou de N=459 que, per una població coneguda, un nivell de confiança del 95% i una probabilitat d’encert-error (p=q=50%) suposa un marge d’error del ± 4,4%. 

La cerca va partir d’un univers de 16.170 empreses que, després d’aplicar el filtre d’aquelles que donen permís per realitzar enquestes mitjançant contacte telefònic, va quedar en un univers de 6.311 empreses.

El qüestionari de 21 preguntes, es va dissenyar amb la voluntat que l’enquesta tingués una durada màxima de 5 minuts. Amb tot, es van realitzar un total de 2.000 trucades; el que significa una ràtio de resposta del 20%.

 

Motivació de l’estudi

L’any 2017 es va realitzar una investigació amb forces semblances a l’actual que portava per títol Ecommerce i microcomerç: Factors d’adopció i millora de la productivitat (J3B3 Economics, 2017).

Aquell estudi, amb una metodologia molt semblant a l’emprada per la confecció del present treball, va aportar una fotografia molt ajustada de la realitat de les empreses de comerç al detall de menys de 10 treballadors. 

estudi ecommerce retail marketplace 2019

Arran d’aquella recerca, es van obtenir un seguit d’indicadors d’entre els quals destacava un grau d’adopció del 23% i un volum de facturació anual a partir de la plataforma d’ecommerce, entorn al 10% sobre el total; xifres molt alineades amb els resultats obtinguts en aquest estudi. 

La conclusió principal a la que es va arribar fou que l’adopció d’una plataforma d’e-commerce no és una garantia de millora de la productivitat per sí mateixa. Cal que l’empresariat tingui una visió estratègica i vetlli per executar un pla que permeti que aquest canal assoleixi uns objectius de venda concrets.

Per aquest motiu es va dissenyar la continuació d’aquell estudi i l’efecte obtingut ha estat el de poder aprofundir en nous aspectes d’interès com, per exemple:

  • Factors que influeixen en les empreses que decideixen disposar de plataforma de venda electrònica.
  • Motius que afecten per a la decisió d’adoptar (o no) un canal de venda electrònica.
  • Aspectes estratègics per assolir els objectius de venda online: contractació d’un community manager i/o integració en una plataforma de Marketplace. 

 

Més sobre J3B3 Economics

J3B3 Economics és una consultoria especialitzada en el desenvolupament econòmic territorial i en la societat de la informació i el conexiement. Contacteu-nos per a més informació.

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.