Anàlisi de viabilitat i determinació de cànon de concessió

Estudi de viabilitat i determinació de cànon d'explotació

Any:

Àmbit:

Anàlisi econòmic

Anàlisi de viabilitat i determinació de cànon de concessió

L’ajuntament de Martorelles té la intenció de redactar un plec de clàusules administratives que haurà de regir, entre d’altres, la concessió administrativa per l’explotació d’un bar-cafeteria situada en el nou equipament cívic Can Sunyer.

Per tal de poder establir el cànon anual mínim per a la utilització i explotació de la concessió es requereix, prèviament, d'un estudi de viabilitat que determini els aspectes financers i d’explotació de l’activitat.

En aquest sentit, l’objecte d’aquest treball consisteix en un anàlisi inicial del mercat del municipi en termes d’hostaleria i població per, en conseqüència, dissenyar diferents escenaris d’explotació que, al cap i a la fi, concloguin amb un cànon anual d’explotació que garanteixi la concessió i el manteniment de l’espai de manera continuada i regular.

Altrament, el projecte també inclourà una revisió de la naturalesa jurídica i el règim jurídic de la concessió i, fins i tot, un recull de diferents criteris que puguin considerar-se de judici de valor per tal de contemplar la possibilitat d’incloure’ls en el plec.

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de Martorelles

Àmbit:

Anàlisi econòmic

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.