Estudi per la implementació d'una APEU

L'ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia fa el primer pas per desplegar l'instrument

Any:

2021

Àmbit:

Comerç Urbà

Estudi per la implementació d'una APEU

L'ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia té la voluntat de fer un estudi per valorar la idoneïtat d'implementar una àrea de promoció econòmica urbana (APEU).

Aquest instrument (regulat per per la Llei 15/2020, del 22 de desembre) consisteix en una àrea geogràfica ben delimitada on les activitats empresarials i l'administració local es posen d’acord per promoure i dinamitzar la zona a partir d’un pla d’acció que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general. Aquestes àrees han de ser gestionades per entitats gestores de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes pels titulars dels drets de possessió del locals (llogaters o propietaris) on s’exerceix una activitat empresarial o dels locals buits susceptibles d’exercir-ne.

Davant la incertesa i la complexitat d'endagar un projecte d'aquestes característiques, l'ajuntament de Sant Sadurní amb l'ajut de l'Oficina de suport al teixit comercial de la Gerència de comerç de la Diputació de Barcelona té com a objectiu analitzar la complexitat del municipi, el seu territori i els diferents agents que componen el teixit comercial per poder prendre les decisions i iniciatives més encertades.

A tal efecte, el procés metodològic que seguirà és el següent:

- Anàlisi de la composició sociodemogràfica del municipi i el territori

- Anàlisi del teixit comercial i dels principals motors d'atractivitat

- Balança comercial entre oferta i demanda

- Estudi de viabilitat que determini el llindar de rendibilitat per tal que l'APEU sigui factible. En aquest sentit, s'establirà el mínim de locals i la quota mínima a afrontar per tal que sigui sostenible.

- Interlocució amb agents i actors econòmics del municipi.

- Pla d'actuació que contempli tant l'escenari de viabilitat com el d'inviabilitat.

Amb tot, aquest projecte establirà les bases per tal de prendre decisions i seguir avançant en la millora i modernització del sector comercial del municipi.

 

Detalls

Encàrrec fet per:

Diputació de Barcelona + Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

2021

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.