Pla de dinamització del teixit productiu de La Garriga

Disseny d'un pla de dinamització del teixit empresarial

Any:

Àmbit:

Teixit productiu

Pla de dinamització del teixit productiu de La Garriga

El teixit productiu de La Garriga ha transitat d’un model amb un enfocament merament industrial (en què el clúster del moble va tenir un fort protagonisme a inicis del SXXI) cap a activitats logístiques i de serveis.

Aquesta transformació està evidenciant la proliferació de noves necessitats i reptes.

L’Ajuntament de La Garriga, per aquest motiu, ha impulsat el disseny d’un pla de dinamització del teixit productiu amb l’objectiu de definir un conjunt d’actuacions a dur a terme en els propers dos anys.

A més, la confecció del pla porta implícit l’acompanyament en l’execució de determinades accions així com la cerca de finançament per a la seva correcta execució.

Per a la realització d’aquest projecte es durà a terme la següent metodologia:

-    Anàlisi de fonts secundàries
-    Elaboració d’indicadors econòmics
-    Confecció de cens empresarial a partir de bases de dades (Camerdata i SABI)
-    Geolocalització del cens i mapes de calor
-    Anàlisi en profunditat del teixit empresarial
-    Benchmarking de xarxes empresarials actives en el territori català
-    Diagnosi
-    Pla d’acció detallat

El producte resultant serà una planificació amb concreció d’accions i explicació metodològica per a la seva consecució.

Detalls

Encàrrec fet per:

Ajuntament de La Garriga

Àmbit:

Teixit productiu

Categoria:

Assistència tècnica

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.