Pla estratègic de comerç Esplugues de Llobregat

Realització d'un estudi per a la millora del teixit comercial urbà del municipi

Any:

Àmbit:

Comerç Urbà

Pla estratègic de comerç Esplugues de Llobregat

L’objecte d’aquesta pla estratègic de comerç és detectar l'impacte de les transformacions en l'oferta comercial local i les estratègies que s'han de desenvolupar per impulsar un model de comerç de proximitat de qualitat.

Amb aquest estudi es pretén tenir un coneixement detallat de la realitat comercial actual, de les capacitats, mancances, reptes i oportunitats del comerç local d’Esplugues de Llobregat. La recent aparició del centre comercial Finestrelles i tota la competència existent (centre comercial Splau, la proximitat amb la ciutat de Barcelona, grans magatzems, comerç electrònic) propicien una reflexió sobre quina orientació estratègica ha de seguir el comerç d'aquest municipi.


Per dur a terme aquest treball es partirà d'un procés metodològic que hem contrastat en altres estudis i plans estratègics. En aquest sentit,per fer propestes coherents, primer es realitzarà un anàlisi exhaustiu de la realitat. De manera més concreta es durà a terme:

  • Enquesta d'hàbits de compra mitjançant sistema CATI
  • Enquesta de clima comercial
  • Anàlisi sociodemogràfic i explotació de dades mitjançant GIS
  • Entrevistes amb agents del territori

 

A continuació es durà a terme l'estratègia pertinent. Aquesta s'estructurarà en eixos estratègics, objectius, actuacions i accions. Tot plegat, degudament temporitzat i amb indicadors de seguiment per tal de contrastar la seva efectivitat.

Detalls

Encàrrec fet per:

Diputació de Barcelona i Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Àmbit:

Comerç Urbà

Categoria:

Estudis

Any:

Copyright © 2020 J3B3 Economics. All rights reserved.